Do­sad je održao preko 30 sa­mo­stal­nih iz­lo­žbi, i bio je učesnik broj­nih kolektivnih predstavljanja.

Na izložbi u Kolašinu Naod Zorić se predstavio slikama i crtežima. Na otvaranju je govorila Gorica Ilinčić, dirketorka kolašinskog CZK i istoričarka umetnosti Draginja Kujović, piše Dan.

- Cr­no­gor­ska gru­da sa ko­je po­ti­če, pre­da­nja ko­ja se pre­no­se sa ko­le­na na ko­le­no i na­da­sve lju­di, pred­met su in­te­re­so­va­nja Naoda Zorića - navela je svojevremeno istoričarka umetnosti Olivera Vuković.

Rat­ni­ci, čla­no­vi fa­mi­li­je ili bez­i­me­ni li­ko­vi, svi oni ima­ju istu sna­gu u ka­zi­va­nju po­ru­ka i osje­ća­nja. Pri­ka­za­ni u gru­pi ili sa­mi, Zo­ri­će­vi lju­di po­se­du­ju mo­nu­men­tal­nost iz­ra­za ko­ja iz­bi­ja iz svih seg­me­na­ta dje­la – zapisala je Vu­ko­vić.

Na­od Zo­rić je ro­đen 1968. u se­lu Đur­đe­vi­ća Ta­ra. Sred­nju umet­nič­ku ško­lu za­vr­šio je u No­vom Sa­du. Fa­kul­tet li­kov­nih umet­no­sti upi­su­je na Ce­ti­nju 1988. go­di­ne. Post­di­plom­ske stu­di­je za­vr­ša­va u Be­o­gra­du 1995. go­di­ne. Na­kon to­ga od­la­zi u Bar i u sta­roj Bar­skoj tvr­đa­vi za­po­či­nje ži­vot kao slo­bod­ni umet­nik. Po­sli­je 13 go­di­na u Bar­u se­li se u Ko­la­šin, gde i da­nas ži­vi. Do­sad je održao preko 30 sa­mo­stal­nih iz­lo­žbi, i bio je učesnik broj­nih kolektivnih predstavljanja. O nje­go­vom opu­su sni­mlje­na su dva do­ku­men­tar­na fil­ma: 2003. Ozbilj­na igra – pro­zor Na­o­da Zo­ri­ća, u re­ži­ji Bo­ži­da­ra Ka­le­zi­ća – RTS Be­o­grad, 2003, i NA­OD, u re­ži­ji Ve­ska Bu­tri­ća, RTS Be­o­grad, 2015.

Autor: Dan

#Naod Zorić

#izložba slika