Svedočenja vernika o čudesnim isceljenjima

Manastir Tu­mane či­ne vred­nim am­bi­jen­tal­na le­po­ta, sa jed­ne, i du­hov­ni mir, sa dru­ge stra­ne. Samim tim je značajan ka­ko u du­hov­nom ta­ko i kul­tur­no-isto­rij­skom smi­slu. Ovaj bra­ni­čev­ski ma­na­stir osta­vlja di­van uti­sak sva­ko­me ko se u nje­mu na­đe. Bu­du­ći je sve­dok ve­re i tru­da jednoga na­ro­da, kao i sve­ti­o­nik za bu­du­će Bo­ži­je car­stvo 🙏🏻.

Ovo je svedočanstvo Ilonke Feher iz Nadalja:

Bila sam u Tumanu 9. avgusta sa strašnim bolovima u leđima i glavi. Išla sam po bolnicama, sve je bilo svaki dan gore i gore. Nisam smela dete dizati 💔. Kada smo stigli u Tumane, osećaj je bio neopisiv. Kako sam zastala kod ikone Sv. Zosima i Jakova i kad sam izašla, bolovi su nestali. Bila sam kao preporođena i danas se isto tako osećam. Hvala Svetiteljima.

Autor: redportal.rs

#manastir

#svedočanstvo

#tumane

#čudo