Nijednog dana nije klonuo!

Am­bi­jen­tal­na le­po­ta sa jed­ne i du­hov­ni mir sa dru­ge stra­ne, te pri­su­stvo svetinja, manastir Tu­mane či­ne vred­nim ka­ko u du­hov­nom ta­ko i kul­tur­no-isto­rij­skom smi­slu. Ovaj bra­ni­čev­ski ma­na­stir osta­vlja di­van uti­sak sva­ko­me ko se u nje­mu na­đe, ple­ne­ći svo­jom le­po­tom i okru­že­njem u ko­me se na­la­zi 🙏🏻.

Nadaleko je poznat po svojim čudima 💕.

Anđa Tomić iz Modriče (Republika Srpska) podelila je svoje svedočenje:

Pomaže Bog! Mom, tada dvogodišnjem, sinu Njegošu Jovanoviću ustanovljen je semimaligni tumor na kosti glave i jednom pršljenu. Imao je operaciju, a posle operacije i terapije. Tri puta smo dolazili u manastir Tumane, molili se i pomazivali ga uljem iz kandila... Nakon godinu dana terapija i molitve nalaz magneta je pokazao da je zdrav. Zahvalni smo Bogu što je sve prošlo, što niti jednog dana nije klonuo, što je uvek imao snage. Ako bog da, dolazimo opet da se zahvalimo Sv. Zosimu i Sv. Jakovu što su uslišili naše molitve.

Autor: redportal.rs

#dete

#manastir

#tumane

#tumor