Konačno se čulo: MAMA!

Am­bi­jen­tal­na le­po­ta sa jed­ne i du­hov­ni mir sa dru­ge stra­ne, te pri­su­stvo sve­ti­nja, manastir Tu­mane či­ne vred­nim ka­ko u du­hov­nom ta­ko i kul­tur­no-isto­rij­skom smi­slu. Ovaj bra­ni­čev­ski ma­na­stir osta­vlja di­van uti­sak sva­ko­me ko se u nje­mu na­đe, ple­ne­ći svo­jom le­po­tom i okru­že­njem u ko­me se na­la­zi, na­da­sve bu­du­ći sve­dok ve­re i tru­da jed­no­ga na­ro­da, kao i sve­ti­o­nik za bu­du­će Bo­ži­je car­stvo 🙏🏻.

Nadaleko je poznat po svojim čudima, te mu ljudi, sa različitim brigama, stalno dolaze.

Prenosimo vam ispovest Srđane Aćimović iz Vršca, čije je dete progovorilo nakon odlaska u manastir:

Stefan ima 4 godine i za sve to vreme nije progovorio. Pomoć sam tražila svugde, vodila sam ga kod svih lekara, ali oni nisu imali objašnjenje. Potrošila sam čitavo bogatstvo na logopede i defektologe... Sve je bilo bez ikakvog pomaka. I dalje nije govorio, niti je želeo bilo kakav kontakt - kao da je bio u svom svetu.
Meni, kao majci i medicinskom radniku, bilo je jako teško i nisam htela da se pomirim sa tim. Saznala sam za Tumane i čuda koja se dešavaju u njemu. Sa verom u Boga, 9. januara došli smo u manastir. Čim smo kročili, primetila sam kod sina neko blaženstvo i smirenost, mada je on inače hiperaktivan. Za vreme Liturgije puno je vrištao. Rešila sam da priđem kivotima svetitelja.
Tada je Stefan ućutao, smirio se. Kada je dodirnuo kivot Sv. Jakova, rekao je: 'Mama'. Verujete li da su mi suze krenule 💗😥. Živela sam za taj trenutak! Evo i sad se ježim. Prišli smo i kivotu Sv. Zosima, Stefan ga je non–stop milovao i opet je izgovorio: 'Mama!' Posle par dana počeo je da pevuši i da iz- govara po par reči... polako izlazi iz svog sveta tišine.

Autor: redportal.rs

#Govor

#Sveti Jakov

#Sveti Zosim

#dete

#manastir

#tumane

#čudo